Tagfelvétel

Egyesületünk tagsága rendes-, kiskorú- és pártoló tagokból áll. A pártolói tagság egyfajta támogatói tagság, erről a rendes és a kiskorú tagok felvételét követően írunk részletesen.

Rendes tag

Az egyesület rendes tagja az a nagykorú, magyar állampolgárságú, vagy az a Magyarországon letelepedett, illetve tartózkodási engedéllyel rendelkező nem magyar állampolgárságú látássérült természetes személy lehet, aki ezt írásban, belépési nyilatkozat kitöltésével kéri.

Kiskorú tag

Az egyesület kiskorú tagja az a magyar állampolgárságú, vagy az a Magyarországon letelepedett, illetve tartózkodási engedéllyel rendelkező nem magyar állampolgárságú látássérült 18. életévét be nem töltött természetes személy lehet, aki írásban a tagfelvételét belépési nyilatkozat kitöltésével kéri.

A kiskorú tag tagfelvételi kérelme csak akkor érvényes, ha azt a törvényes képviselője is aláírja, illetve ahhoz a törvényes képviselője hozzájárult.

Ha a kiskorú tag a 18. életévét betölti, akkor a 18. életév betöltésének a napjától automatikusan az egyesület rendes tagjává válik.

A tagfelvétel menete rendes- és kiskorú tagság esetén

A tagfelvételhez a látássérültséget szükséges igazolni, melyhez az alábbi iratokat tudjuk elfogadni:

1. Amennyiben:

 • Fogyatékossági támogatásban,
 • Vakok személyi járadékában,
 • Emelt összegű családi pótlékban,
 • Rokkantsági járadékban és/vagy
 • Rokkantsági ellátásban

részesül, az ellátás megítéléséről szóló határozat bemutatásával kérhető a tagfelvétel.

2. Amennyiben az 1. pontban meghatározott ellátásokban nem részesül, 1 hónapnál nem régebbi szemészeti lelettel kérheti tagfelvételét, amelyen szerepel a látásromlás mértéke (legalább 67%), vagy a látásmaradvány mértéke (legfeljebb 33%).

3. Funkcionális látásvizsgálatról szóló papírral:

Ilyet elemi rehabilitációt végző szervezetek, például Szemléletmód Rehabilitációs Központ, Fény a Sötétben Alapítvány bocsátanak ki.

Fontos!

Ha a leendő tag korábban, vagy egyidejűleg más MVGYOSZ tagszervezetnek is tagja, igazolványt csak abban az esetben állítunk ki, ha a korábbi betelt.

Ha a tárgyévre az igazolványt más szervezet már érvényesítette, bepecsételni mi már nem tudunk, a tagsági jogviszony meghosszabbítását kizárólag online nyilvántartásunkban rögzítjük.

Ebben az esetben, ha tagfelvétel történik, törzsszámként a behozott (más szervezet által kiállított) tagkönyv számát, valamint a megyekódot (-11) adjuk meg.

Tagfelvételhez kérjük, mindenképpen egyeztessen időpontot ügyfélszolgálatunkkal a kapcsolat menüpontban vagy a lap alján található elérhetőségek valamelyikén!

Tagfelvételkor feltétlenül hozza magával az alábbiakat:

 • A látássérülést igazoló dokumentumot,
 • 1 db, 1 évnél nem régebbi igazolványfényképet, amennyiben ez nem áll rendelkezésére, ügyfélszolgálatunkon 560 Ft ellenében készítünk Önnek,
 • Személyi igazolványát és lakcímkártyáját,
 • 3000 Ft-ot, amely az éves tagsági díj, és 540 Ft-ot, ami a tagsági igazolvány ára, valamint amennyiben  nem tud magával hozni fényképet, további 560 Ft-ot.

A tagfelvétel személyesen történik. Különös méltánylást érdemlő esetben, például amennyiben a leendő tag mozgásában korlátozott, a felsorolt okmányok és érvényes meghatalmazás behozatalával megbízott személy útján is van lehetőség a tagfelvétel elintézésére.

E különös méltánylást érdemlő esetet mindenképpen jelezzék ügyfélszolgálatunkon az időpontfoglalás során!

Kérjük, fokozottan figyeljenek arra, hogy a meghatalmazás szabályszerű legyen, vagyis:

 • tartalmazza annak leírását, hogy a meghatalmazó milyen ügyek intézésére hatalmazza meg a meghatalmazottat,
 • az iratot a meghatalmazó és a meghatalmazott saját kézjegyével lássa el, és
 • amennyiben a látássérült személy nem képes a meghatalmazás szövegét önállóan elolvasni:
 • két tanú aláírásával igazolja, hogy a meghatalmazás szövegét a látássérült személynek felolvasták és elmagyarázták, melyet követően a látássérült személy a meghatalmazást, mint akaratával mindenben megegyezőt jóváhagyólag írta alá.

Pártolói tagság

Az egyesület pártoló tagja lehet az a természetes vagy jogi személy, vagy önálló jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy ami az egyesület céljával és tevékenységével egyetért, és azt anyagilag, szolgáltatás térítésmentes nyújtásával, vagy más módon támogatja, illetve segíti, és írásban jelentkezési szándékát az egyesület elnökének bejelenti.

Az elnök a jelentkezés elfogadásáról névre szóló pártoló tagsági kártyát állít ki.

A nem természetes személy jelentkezési nyilatkozatához csatolni köteles azon dokumentumok másolatát, amelyek működését és képviseleti jogosultságát igazolják.

Pártoló tag felvétele

A pártoló tagok felvétele belépési nyilatkozat kitöltésével történik.

A pártoló tag vállalja, hogy az egyesület célkitűzéseinek megvalósítása érdekében az egyesület munkáját támogatja.

A támogatás lehet az éves pártolói tagdíj megfizetése, ez jelenleg 3000 Ft, vagy más, a pártolói tagdíj értékét elérő támogatás (pl. szolgáltatásnyújtás, dologi adomány stb.).

A pártolói tagsághoz szükséges belépési nyilatkozat alább letölthető, ezeket kérjük, személyesen vagy postai úton juttassa el hozzánk eredeti, aláírt példányban!