Tájékoztató hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelemhez

A hatósági bizonyítvány valamely tény, állapot, vagy egyéb adat igazolására szolgáló okirat, melyet adott hatóság jogszabályban meghatározott esetekben az ügyfél kérelmére állít ki.

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 26/A. §-a biztosítja annak lehetőségét, hogy a 15. életévét betöltött személy kérelmére a rehabilitációs hatóság komplex minősítést végez és annak eredményéről hatósági bizonyítványt állít ki.

Az ügyfél a hatósági bizonyítvány kiállítását a „Kérelem a komplex minősítés eredményéről szóló hatósági bizonyítvány kiadásához” elnevezésű nyomtatványon igényelheti a lakóhelye (bejelentett lakóhelye vagy bejelentett tartózkodási helye) szerint illetékes, rehabilitációs hatóságként eljáró vármegyei kormányhivatalnál, a főváros esetén pedig Budapest Főváros Kormányhivatalánál.

A komplex minősítés eredményéről szóló hatósági bizonyítvány, az abban foglalt egészségi állapot mértékétől függően – érvényességének időtartamán belül – felhasználható többek között:

 • a megváltozott munkaképességű személyek ellátása igénylésénél az egészségi állapot igazolására,
 • az ápolási díj igényléséhez, a kiemelt ápolást igénylő személy egészségi állapotának
  igazolására (E kategória esetén),
 • a foglalkoztató, munkáltató részére megváltozott munkaképesség igazolására, továbbá
 • olyan kedvezmények, ellátások, támogatások igényléséhez, amelyekhez meghatározott mértékű egészségi állapot fennállásának igazolása szükséges az egyéb feltételeknek való megfelelésen túl.

A hatósági bizonyítvány a kérelmező egészségi állapotát, illetve annak fennállása esetén a megváltozott munkaképességét hivatott igazolni, a hatósági bizonyítvány e célból kerül kiállításra.

Amennyiben a kérelmező a kiállítandó hatósági bizonyítványt más hatóság eljárásában kívánja felhasználni, úgy meg kell adnia az eljáró hatóság megnevezését és címét.

Amennyiben a hatósági bizonyítványt kiemelt ápolási díjra való jogosultság elbírálásához az ápolt egészségi állapotának igazolására igénylik, a komplex minősítés során a rehabilitálhatóság vizsgálatát nem kell elvégezni, amennyiben az ápolt személy a komplex minősítés megkezdését megelőzően a rá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötte.

Abban az esetben, ha a kiemelt ápolási díjat igénylő ügyfél rendelkezik 2011. december 31-ét követően készült érvényes szakhatósági állásfoglalással vagy szakértői bizottsági komplex minősítéssel, amely igazolja, hogy az ápolandó személy egészségi állapota „E” minősítési kategóriába tartozik, akkor ezt az érvényes szakhatósági állásfoglalást vagy összefoglaló véleményt kell csatolnia a járási hivatalnál előterjesztendő, kiemelt ápolási díj megállapítása iránti kérelemhez.

A hatósági bizonyítvány iránti kérelem pontos kitöltése a kérelem elbírálását segíti, és kizárólag aláírással, valamint a kötelezően csatolandó mellékletekkel együtt érvényes.

A hatósági bizonyítványban foglaltakat – ellenkező bizonyításig – mindenki köteles elfogadni.

Amennyiben a hatósági bizonyítvány érvényességi időtartamán belül bármely okból az érintett újabb komplex minősítésére kerül sor, a korábban kiadott hatósági bizonyítvány érvényessége – figyelemmel az alapjául szolgáló komplex minősítés időbeli hatályában bekövetkező változásra – az újabb komplex minősítés alapján hozott döntés (határozat, hatósági bizonyítvány) keltéig tart.

Kérjük, az alábbi iratokat szíveskedjen csatolni a hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelemhez:

 • a háziorvosa által kitöltött „Orvosi beutaló az orvosszakértői szervhez, illetve FOB-hoz a munkaképesség-változás vagy a keresőképesség felülvéleményezése céljából” megnevezésű nyomtatványt,
 •  egészségi állapotára vonatkozó összes orvosi dokumentációt,
 • „Nyilatkozat a szakértői minősítéshez” megnevezésű nyomtatványt kitöltve,
 • amennyiben foglalkoztatott, a foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatás orvosának tájékoztatóját az érintett személy munkaköri feladatairól, a munkavégzés körülményeiről, kockázati viszonyairól, valamint arról, hogy egészségi állapota alapján jelenlegi munkakörében továbbfoglalkoztatható-e.
 • amennyiben a komplex minősítése során szükségessé váló személyes megjelenését mozgás- vagy járóképtelensége akadályozza, ennek igazolásáról szóló kezelőorvosi (háziorvosi) igazolást,
 • a cselekvőképességet részlegesen vagy teljesen korlátozó gondnokság alatt álló kérelmező esetén a gondnok kirendelő gyámhivatali határozatot,
 • meghatalmazott által előterjesztett kérelem (és mellékletei) esetén a szabályszerű meghatalmazást.
 • az illetékes járási hivatal, kormányhivatal, NRSZH, ORSZI, OOSZI szakvéleményeket/szakhatósági állásfoglalásokat – amennyiben korábban már sor került orvosi felülvizsgálatára.

Szabályszerű a meghatalmazás akkor, ha tartalmazza a meghatalmazó és a meghatalmazott természetes személyazonosító adatait (családi és utóneve, születési családi és utóneve, születési helye, születési ideje és anyja születési családi és utóneve), lakcímét és aláírását, továbbá azt, hogy a meghatalmazottat a meghatalmazás mire jogosítja fel. Az érvényesség feltétele továbbá, hogy azt a meghatalmazó (kérelmező) saját kezűleg írja és aláírja, vagy ha az írógéppel, számítógéppel készül, akkor a meghatalmazó és meghatalmazott aláírásán kívül tartalmaznia kell további két tanú adatait és aláírását is, akik a meghatalmazás saját kezűleg történő aláírását igazolják.
Látássérült személy esetén a teljes bizonyítóerejű magánokirat kiállításának további feltétele a két tanú adatain és aláírásán túl az, hogy az okiratnak legyen záradéka, melyből kiderül, hogy a tanúk egyike az okirat tartalmát a látássérült személynek ismertette, és ő ennek tudatában írta azt alá vagy helyezte el azon kézjegyét, vagy aláírását előttük sajátjaként ismerte el.

A rehabilitációs hatóság a kérelemben megadott személyes, illetve különleges adatokat az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény és a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény felhatalmazása alapján, a hivatkozott jogszabályokban, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglalt előírásoknak megfelelően tartja nyilván és kezeli. Az adatkezelés a komplex minősítés elvégzése céljából történik. Az egészségügyi adatok kezelésére és az adatok védelmére egyebekben az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló törvény rendelkezései az irányadók.

2020.  

Forrás:
https://emmiugyfelszolgalat.gov.hu/aktualitasok/hatosagi-biz-hoz